Skip to content

表达式与操作符

<<

左移操作符

  • 十进制变二进制
  • 左移几位,就在右边补几个零
  • 左边超出的位数将会被清除
  • 二进制变十进制
js
5 << 1
101 // 5 变 二进制
1010 // 右边补1个零
10 // 1010 变十进制
5 << 1
101 // 5 变 二进制
1010 // 右边补1个零
10 // 1010 变十进制
js
6 << 1
110 // 6 变 二进制
11000 // 右边补2个零
24 // 11000 变十进制
6 << 1
110 // 6 变 二进制
11000 // 右边补2个零
24 // 11000 变十进制